REKLAMAČNÍ POŘÁDEK

VYDANÝ FIRMOU : Miviva s.r.o., B.Němcovej 43, 990 01 Veľký Krtíš ,Slovensko

IČO: 48 166 405.

Reklamačný poriadok slúži k zaisteniu správneho postupu pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií. Je vypracovaný v zmysle Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 v platnom znení.

ČL. 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od firmy :

Miviva s.r.o., B.Němcovej 43, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 52809111 (ďalej len predávajúci).

2. To, že bol kupujúci oboznámený s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami, kupujúci potvrdzuje zároveň s uzatvorením kúpnej zmluvy.

ČL. 2
PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci má právo zakúpený tovar reklamovať .

V prípade, že je reklamácia oprávnená a vada na tovare odstrániteľná, kupujúci má právo na bezplatné odstránenie tejto závady a predávajúci túto vadu odstráni na vlastné náklady.

V prípade, že je reklamácia oprávnená a vada na výrobku neodstrániteľná, kupujúci má právo na výmenu tovaru, resp. na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nemôže reklamovaný tovar vymeniť za rovnaký tovar z dôvodu, že takýto tovar v skladových zásobách nemá, ponúkne mu podobný tovar za podobnú cenu, alebo kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a predávajúci vráti kupujúcemu cenu reklamovaného tovaru. Ak tovar nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť . To neplatí, pokiaľ kupujúci o vade vedel, alebo ju sám spôsobil.

Ak sa vyskytuje na zakúpenom tovare vada, kupujúci má právo túto vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je potrebné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný používa ť tovar len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie.

Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na výrobné závady a záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti výrobku, t. j. s dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať .
ČL. 3
MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Reklamáciu uplatňuje kupujúci na mieste, kde tovar zakúpil. Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné doložiť:
– identifikačné údaje kupujúceho
– daňový doklad – faktúru alebo doklad z ERP, ktorým bol tovar zakúpený a na ktorom je
jasne a viditeľne uvedený druh tovaru, množstvo, jeho cena, dátum a miesto nákupu
– názov tovaru, príp. druh, veľkosť , farbu
– cenu tovaru
– presný popis závady na tovare, prípadne ako došlo k vade na tovare
– reklamovaný tovar v stave, ako je uvedené v čl. 2.

Po prijatí reklamácie predávajúci vystaví kupujúcemu „Reklamačný list“ s uvedením identifikačných údajov kupujúceho, dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy bol tovar zakúpený, presný popis vady na reklamovanom tovare, pečiatka a podpis predávajúceho.

V prípade, že reklamáciu si kupujúci neuplatňuje osobne, ale reklamovaný tovar zasiela prepravnou spoločnosťou, resp. Slovenskou poštou, je povinný všetky údaje zaslať písomne spolu s reklamovaným tovarom na adresu predávajúceh na vlastné náklady a riziko – poistenie balíka. Bez horeuvedených údajov nemôžeme prija ť reklamáciu. Reklamácie zaslané na dobierku nemôžeme prijať .

Ak kupujúci zistí množstevné rozdiely pri dodaní tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti, resp. nekompletnosť zásielky, túto reklamáciu je povinný uplatniť do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci má právo, aby jeho reklamácia bola vybavená najneskôr do 30 dní.

ČL. 4
ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa na tovare prejavia počas trvania záručnej doby, nie však za vady:
– ktoré kupujúci spôsobil sám,
– o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel,
– na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
– ktoré vznikli v záručnej dobe, v dôsledku opotrebenia tovaru, spôsobeného bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym servisom alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

ČL. 5
ZÁRUČNÁ DOBA, LEHOTY PRE UPLATŇOVANIE REKLAMÁCIE

– Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, resp. odo dňa vystavenia dokladu o kúpe, ak na záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba.
– Pri predaji použitých vecí má kupujúci právo uplatniť reklamáciu do 12 mesiacov od prevzatia tovaru, resp. odo dňa vystavenia dokladu o kúpe. Predávajúci zodpovedá len za vady, ktoré sa ukážu pri preberaní tovaru, s výnimkou tých, ktoré vznikli použitím alebo opotrebením. Za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí použitého tovaru predávajúci nezodpovedá.
– Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru.
– Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.
– Kupujúci je povinný uplatni ť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a bezodkladne, ihneď po zistení závady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená, a aby bolo možné správne určiť pôvod chyby.
– Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní, vybavenie reklamácie však nesmie by dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.
– O vybavení reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho, ktorý je povinný si reklamovaný tovar prevziať . Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar ihneď po oznámení, že jeho reklamácia je vybavená, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru a to aj bez oznámenia predávajúceho.

ČL. 6
11. ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
– Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@onlinefotka.sk .
– Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
– Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
– Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
– Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
– Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

§ ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

§ ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

– Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
– Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
Národný právny rámec

Právna úprava ochrany osobných údajov na národnej úrovni vychádza zo všeobecného osobnostného práva chráneného štátom, základných práv a slobôd zakotvených v Ústave Slovenskej republiky. Podľa čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Podľa čl. 16 Ústavy Slovenskej republiky je nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia zaručená, pričom máme na mysli nedotknuteľnosť súkromia v spojitosti s celou intímnou oblasťou osobného života a nie iba v zmysle ochrany obydlia a toho, čo sa deje za dverami nášho domu, alebo bytu. Za porušenie tohto práva však nie je možné považovať iba odôvodnenú obavu zo zneužitia osobných údajov. Tieto ústavné práva sú v podmienkach Slovenskej republiky premietnuté predovšetkým do zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Reklamačný poriadok je platný od 01.02.2017